Yönetmelik

Yönetmeliğin pdf formatı için...

13 Temmuz 1996 - Sayı : 22695 RESMİ GAZETE


Hacettepe Üniversitesinden:

Hacettepe Üniversitesi Medisinal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (MAGUM)

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu'nun 3 üncü maddcsinin (i) bendi ve 7 nci maddcsinin (d) bendinin ikinci fıkrası uyarınca ve Hacettepe Üniversitesinin Senatosunun 28/2/1996 tarih ve 96/6 sayılı kararı ile önerilen "Hacettepe Üniversitesi Medisi-nal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (MAGUM)" kurulması Yükseköğre tim Kurulunun 19/6/1996 tarih ve 1142-10845 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Kapsam

Madde 2 — Hacettepe Üniversitesi'nde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere "Medisinal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.

Terimler

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen bazı deyimlerden,

a) Üniversite: Hacettepe Üniversitesi'ni,

b) Merkez: Medisinal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (MAGUM)

c) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü ifade eder.

Çalışma Esasları

Madde 4 — Hacettepe Üniversitesine bağlı bir birim olan "Hacettepe Üniversitesi Medisinal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (MAGUM)" nin araştırma ve uygulama faaliyetleri, Eczacılık Fakültesi bünyesinde ilgili anabilim dalının çalışma alanına giren, ilaç tasarımını, yapı-etki ilişkileri, aktivite çalışmaları, sentetik ve doğal kaynaklı ilaç ve ilaç hammaddelerinin analizleri ve moleküler kalite kontrolleri gibi medisinal kimya konularında mevcut yasalar ile İlaç Araştirmaları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diger idari düzenlemelerde öngörülen usul ve esaslar cercevesinde kendi alanı içinde kalan konulara göre Tıp Fakültesi'nin ilgili Anabilim Dalları ile işbirliği yaparak Üniversite Etik Kurulunun görüş ve izni alınmak koşuluyla uygulamalı çalışmaların yapılması, ilgili mesleki dallardaki personelin yetiştirilmesi, eğitimin desteklenmesi amacıyla, eğitim, öğretim, uygulama ve araştırmalarda bulunur. Gerektiğinde bu konularda diğer kamu kurumları, üniversiteler ve endüstriyel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar ve yürütür.

Amaç

Madde 5 — Merkezin amacı aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavide kullanılabilecek yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, hazırlanması yapı etki ilişkileri ve diğer farmakodinamik aktivite çalışmaları, medisinal kimya, ilaçların ve hammaddelerinin analiz sistemlerinin oluşturulması ve ilaç hammaddelerinin kalite kont rolleri, moleküler modelleme sisteminde mevcut çalışmaların değerlendirilmesi için eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürütülmesi,

b) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için, ilgili bilim dallarında temel ve uygulamalı araştırmalar düzenlemek, teşvik etmek, koordine etmek, bu amaçlarla yurt içi ve yurt dışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel endüstriyel ve teknik bilgi ve hizmet akışını sağlanması,

c) Katı ve solüsyon faz peptit sentezleri, saflaştırma yöntemlerinin geliştirilmesi ve
standardizasyonu, yapı aydınlatılması, yeni peptidomimetik ilaçların moleküler tasarımı,
yapı-etki ilişkilerinin araştırılması,

d) Merkezin çalışma alanlarında ileri düzeyde uzmanlık kursları, sertifika programları düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası duzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, yaz okulları gibi bilimsel toplanltılar düzenlenmesi ve bu gibi faaliyetlere katılması, bu amaçlarla yurt dışı bilimsel kuruluşlarla ortak programlar düzenlenmesi,

e) Konusu ile ilgili alanlarda teorik ve pratik bilgi birikimi ve deneyimi sağlamak üzere ilgili öğretim elemanlarına, eczacılık eğitimi gören ögrenci ve mezunlarına yurtiçi ve yurt dışı burslar verilmesi, bu amaçla çeşitli ödüllü yarışmalar düzenlenmesi,

f) Hacettepe Üniversitesinin ilgili birimlerinin ve üniversitenin ilaç araştırma, geliştirme ve uygulama alanında protokol antlaşması olan özel sektör ve kamu kuruluşlarındaki her seviyedeki öğretim elemanı, personel ve öğreneinin eğitimlerinin yapılması,

g) Merkezin çalışmaları sonunda elde edilecek patentlenebilir ürünler için yerli ve
yabanecı patent kurumlarına başvurulup, patent alınması,

h) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunulması olarak tespit edilmiştir.

Organlar

Madde 6 — Merkezin organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

Madde 7 — Merkez Müdürü, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

Merkez Müdürü herhangi bir nedenle görevinden aynldığı durumlarda Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini vekil olarak bırakır. Vekil birakılmadan ayrılma durumunda Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden, öğretim görevinde en kıdemli olan öğretim üyesi Müdürü'e vekalet eder.

Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektör'e karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında raporunu Merkez Yönetim Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Rektor'e sunar.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili anabilim dalı öğretim elemanları arasından üç yıl için Merkez Müdürü'nce önerilen adaylar arasından Rektör tarafından atanan beş ögretim üyesinden oluşur.

Merkez Yönelim Kurulu, merkez müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü, üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önceden yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Merkez Yönetim Kurulu, merkezin yönetimi ile ilgili konularda yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar;

1 — Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazirlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

2 — Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlar.

3 — Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayın konularındaki mali destek isteklerini değerlendirip, önerilerde bulunur.

4 — Merkez Müdürü'nün Merkez yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar alır.

5 — 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapar.

Merkez Yönetim Kurulunun kararı oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Merkez Müdürünün oyu belirleyicidir.

Kadrolar

Madde 9 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel gereksinimi, usulüne göre Rektörlükçe tahsis edilecek kadrolara yapılacak atamalar, sözleşmel personel ya da 2547 sayılı Yasanın 13 üncü maddesine göre Rektör'ce görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Mali Hükümler

Madde 10 — Merkezin gelir kaynakları;

a) Ünüversite bütcesi ile tahsis edilecek ödenekler,

b) Merkezin faaliyetlerinden elde edileccek gelirler,

e) Her türlü yardım, bağiş ve vasiyetler,

d) Diger gelirler.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yürüyme ve İdari Bölümü Sayfa : 6

Sayfa Sorumlusu: Prof.Dr. Erhan Palaska
Hacettepe Üniversitesi Medisinal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi
Hacettepe Üniversitesi
Merkez Kampusu Sıhhiye 06100 ANKARA
magummaster@hacettepe.edu.tr